Mihalis Verykokakis Research Group

Head

Mihalis Verykokakis, PhD

Short CV

PhD student

Arianna Ntatsopoulou

Maria Papanastasatou

MSc student

Chara Konstantakopoulou

Past Members:

Marianthi Gioulbasani

Evelina Nakou

Anna Stanelou

Eleni Ntoukaki