Mihalis Verykokakis Research Group

Head

Mihalis Verykokakis, PhD

Short CV

Bioinformatics Research Associate

Dimitris Konstantopoulos

PhD student

Arianna Ntatsopoulou

Maria Papanastasatou

Dafni Anagnostopoulou

Past Members:

Marianthi Gioulbasani

Evelina Nakou

Anna Stanelou

Eleni Ntoukaki

Chara Konstantakopoulou